ΜΠΙΛΙΟΒΟ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

 Το παλαιό λιθόστρωτο μονοπάτι «Μπίλιοβο» χαρακτηρίστηκε ως μνημείο, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
 Το πα­λαι­ό λι­θό­στρω­το μο­νο­πά­τι «Μπί­λι­ο­βο» που συν­δέ­ει τους οι­κι­σμούς Αλ­το­μι­ρά και Σω­τη­ρι­ά­νι­κα του Δή­μου Δυ­τι­κής Μά­νης, έ­να α­πό τα πιο α­ξι­ό­λο­γα και κα­λο­δι­α­τη­ρη­μέ­να πα­ρα­δο­σια­κά καλ­ντε­ρί­μια της Μεσ­ση­νί­ας, κα­τα­σκευ­α­σμέ­νο το 1904 με προ­σω­πι­κή ερ­γα­σί­α των κα­τοί­κων της πε­ρι­ο­χής, χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε ως μνη­μεί­ο, σύμ­φω­να με Α­πό­φα­ση του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού & Α­θλη­τι­σμού.

Σύμ­φω­να με την Υ­πουρ­γι­κή Α­πό­φα­ση που υ­πο­γρά­φει ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού & Α­θλη­τι­σμού κ. Πά­νος Πα­να­γι­ω­τό­που­λος, χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ως «μνη­μεί­ο, το σω­ζό­με­νο τμή­μα του πα­λαι­ού λι­θό­στρω­το μο­νο­πα­τιού ΜΠΙΛΙΟΒΟ, συ­νο­λι­κού μή­κους 2.962 μέ­τρων και σε ό­λο του το πλά­τος, τις πα­ρει­ές και τα πρα­νή του, δι­ό­τι α­πο­τε­λεί ση­μαν­τι­κό τε­χνι­κό έρ­γο με­γά­λης κλί­μα­κας με με­γά­λη ε­πι­μέ­λεια και τε­χνι­κή γνώ­ση, ι­στο­ρι­κά συν­δε­δε­μέ­νο με την κοι­νω­νι­κή και οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη της πε­ρι­ο­χής».

Κα­τό­πιν αυ­τής της α­πό­φα­σης και ό­πως α­να­φέ­ρε­ται στη σχε­τι­κή α­να­κοί­νω­ση του Υ­πουρ­γεί­ου, α­πα­γο­ρεύ­ε­ται ο­ποι­α­δή­πο­τε ε­πέμ­βα­ση ε­πί του μο­νο­πα­τιού ή ο­ποι­α­δή­πο­τε οι­κο­δο­μι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα πλη­σί­ον του, χω­ρίς την προ­η­γού­με­νη έγ­κρι­ση του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού & Α­θλη­τι­σμού.


Μια από τις πιο γνωστές και όμορφες πεζοπορικές διαδρομές της Μεσσηνίας είναι το περίφημο Μπίλιοβο, το λιθόστρωτο καλντερίμι που συνδέει τα χωριά Σωτηριάνικα και Αλτομιρά στην Έξω Μάνη και χαρακτηρίστηκε πρόσφατα ως μνημείο.

Το σωζόμενο σήμερα τμήμα του έχει μήκος 3 χιλιομέτρων και με 83 στροφές (από τις οποίες οι 78 είναι 180μοιρών) ανεβαίνει από τα Σωτηριάνικα (υψόμετρο 300 μέτρων) στα Αλτομιρά (υψόμετρο 800 μέτρων).

Το Μπίλιοβο σε ορισμένα τμήματα αναρριχάται πάνω στο βράχο και κατά το μεγαλύτερό του κομμάτι κινείται παράλληλα και μέσα σε ρέμα μεγάλης κλίσης. Καθώς η διαδρομή ανηφορίζει και το υψόμετρο αυξάνεται, οι πεζοπόροι έχουν τη δυνατότητα να θαυμάζουν από ψηλά τα χωριά της Μάνης και τον Μεσσηνιακό κόλπο.

Η κατασκευή του μονοπατιού Μπίλιοβο ξεκίνησε το 1904 και θεωρείται επίτευγμα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Πολλές από τις στροφές του είναι κατασκευασμένες σε μεγάλη κλίση εδάφους, ενώ για τη δημιουργία του μονοπατιού εργάστηκαν τεχνίτες και εργάτες πέτρας από τα γειτονικά χωριά. Υπολογίζεται, με βάση σκαλισμένη σε μια πέτρα επιγραφή πως το Μπίλιοβο τελείωσε το 1928.

Η πεζοπορική ανάβαση στο Μπίλιοβο είναι από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές στην Μεσσηνία. Διαρκεί περίπου δύο με δυόμισι ώρες και αν εξαιρέσει κανείς ότι είναι ανηφορικής πορείας, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία.

Ένα περίφημο πέτρινο καλντερίμι που ένωνε την Αλτομίρα με τα Σωτηριάνικα. Δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και όσο ανεβαίνετε θα μπορείτε να θαυμάσετε την υπέροχη θέα στο Μεσσηνιακό κόλπο. Ένα καλοδιατηρημένο καλντερίμι, από τα πιο αξιόλογα στη χώρα μας, με 75 στροφές, στη διαδρομή του οποίου θα συναντήσετε ελαιώνες, πεύκα αλλά και θυμάρια, φασκόμηλα κ.ά. Το μονοπάτι είναι ανηφορικό χωρίς ωστόσο να έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και θα χρειαστείτε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά για να το περπατήσετε. Ένα αξιοθαύμαστο ανθρώπινο δημιούργημα που σίγουρα θα σας εκπλήξει. - Copyright © wondergreece.gr

Ένα περίφημο πέτρινο καλντερίμι που ένωνε την Αλτομίρα με τα Σωτηριάνικα. Δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και όσο ανεβαίνετε θα μπορείτε να θαυμάσετε την υπέροχη θέα στο Μεσσηνιακό κόλπο. Ένα καλοδιατηρημένο καλντερίμι, από τα πιο αξιόλογα στη χώρα μας, με 75 στροφές, στη διαδρομή του οποίου θα συναντήσετε ελαιώνες, πεύκα αλλά και θυμάρια, φασκόμηλα κ.ά. Το μονοπάτι είναι ανηφορικό χωρίς ωστόσο να έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και θα χρειαστείτε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά για να το περπατήσετε. Ένα αξιοθαύμαστο ανθρώπινο δημιούργημα που σίγουρα θα σας εκπλήξει. - Copyright © wondergreece.grΔεν υπάρχουν σχόλια: