ΜΠΡΙΚΙ

Το Μπρίκι (Τοπική Κοινότητα Μίνας - Δημοτική Ενότητα ΟΙΤΥΛΟΥ), ανήκει στον δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΚΩΝΙΑΣ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα “Καλλικράτης”.
Η επίσημη ονομασία είναι “το Μπρίκιον”. Έδρα του δήμου είναι το Γύθειο και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Πελοποννήσου.
Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο “Καποδίστριας”, μέχρι το 2010, το Μπρίκι ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Μίνας, του πρώην Δήμου ΟΙΤΥΛΟΥ του Νομού ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
Το Μπρίκι έχει υψόμετρο 196 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας
Βρίκιον Ν. Λακωνίας
21/03/1835
Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Ιππολών
ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841
Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιππολών και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου
ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής Βρίκιον Ν. Λακωνικής
Ο οικισμός αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας
ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας Βρίκιον Ν. Λακωνίας
Ο οικισμός αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής
ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912
Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στην κοινότητα Μίνας
16/10/1940
Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Μπρίκιον Μπρίκιον Ν. Λακωνίας
Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Βρίκιον
ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994
Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο Διρού
ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου
ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Η ΣΤΙΒΑΡΗ ΠΥΡΓΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ Ή ΒΡΥΚΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ,  ΕΡΓΟ ΤΟΥ 1867
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΚΙ Η ΒΡΥΚΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ
Μπρίκι. Ο Αμυντικός πύργος των Λαγουδιάνων.

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στο Μπρίκι της Μάνης είναι εκκλησία μονόχωρη με τρούλο του 14ου αιώνα.
Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στο Μπρίκι της Μάνης είναι εκκλησία μονόχωρη με τρούλο του 14ου αιώνα.

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στο Μπρίκι της Μάνης είναι εκκλησία μονόχωρη με τρούλο του 14ου αιώνα.
 

Ο ναός του Άϊ-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης

Νικόλαος ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ


Οί ολίγοι κάτοικοι, οί εναπομείναντες εις το μικρόν χωρίον της Μέσα Μάνης Μπρίκι, δεικνύουν έξω του συνοικισμού των τα ερείπια του "Αϊ-Λέου" , μονοχώρου σταυροσχήμου μέ τρουλλοκαμάραν ναΐσκου, τιμωμένου, όπως συνάγεται έκ τοιχογραφίας του κτιστού τέμπλου, εις το όνομα του αγίου Λέοντος, επισκόπου Κατάνης. Αί έσωτερικαί διαστάσεις τοΰ μνημείου είναι 5,47 μ. x 5,21 μ.

Αι στέγαι κατά το πλείστον κατέρρευσαν και εξακολουθούν καταρρέουσαι , ό εσωτερικός χώρος του μνημείου είναι πλήρης ερειπίων, τα όποια εν μέρει άποφράττουν και τήν χαμηλήν, μοναδικήν θύραν. Δια τήν οίκοδομήν του ναΐσκου έχρησιμοποίησαν φαιούς ογκολίθους. Ώς είναι γνωστόν, είς την Ελλάδα υπάρχουν ολίγα παραδείγματα τρουλλοκαμάρων ναών.
Ό ναΐσκος σώζει ολίγα λείψανα τοιχογραφιών. Έπί τοΰ κτιστοϋ τέμπλου,αριστερά, ενθρονον τον "Α γ ι ο ν Λ έ ο ν τ α , έπίσκοπον Κατάνης και δεξιά τής θύρας τοΰ ίεροΰ τήν Δ έ η σ ι ν .

Ή διατήρησις των σωζόμενων λειψάνων των
τοιχογραφιών είναι πολύ κακή.Και ή παράστασις του αγίου Λέοντος είναι κατά το πλείστον κατεστραμμένη.

Τα ολίγα υπολείμματα τών τοιχογραφιών του Άϊ-Λέου έχουν ύποστή πολλάς φθοράς και ως εκ τούτου ή χρονολόγησίς των δέν είναι εύκολος.

Κατά τα ανωτέρω ό γραπτός διάκοσμος του "Αϊ-Λέου είναι μεν λαϊκότροπον έργον, αλλ' όχι όλως διόλου λαϊκόν. Ό ζωγράφος δέν έμεινε ξένος των τάσεων της συγχρόνου ζωγραφικής, αν και είργάσθη εις τόσον άπομεμονωμένην περιοχήν. Πρέπει να ήσκει τήν τέχνην του κατά τους χρόνους τους περί το 1400. Ή μετρία ποιότης, ή κακή διατήρησις καί το όλιγάριθμον των λειψάνων του είς "Α'ι-Λέον" γραπτού διακόσμου δέν θα έδικαίωνον τήν άφιέρωσιν είς το μνημεΐον ιδίου μελετήματος, αν ό ναός, αρκούντως, ως φαίνεται, παλαιότερος, δεν άνήκεν είς τόσον σπάνιον κατά τους βυζαντινούς χρόνους εντός τοϋ ελλαδικού χώρου άρχιτεκτονικόν τύπον.

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
ΜΠΡΙΚΙ (ΑΗ ΛΕΟΣ)

ΜΠΡΙΚΙ (ΑΗ ΛΕΟΣ)

ΜΠΡΙΚΙ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΜΠΡΙΚΙ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: